Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 732 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 701.   พลังงานจากชีวมวลเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ = Energy from biomass Technology Utilization / วิชชากร จารุศิริ     2561.  1
 702.   วงจรไฟฟ้า / เขียน James W. Nilson, Susan A. Riedel ; แปลและเรียบเรียง สราวุฒิ สุจิตจร, กิตติ อัตถกิจมงคล     2547.  4
 703.   รายงานไฟฟ้าของประเทศไทย 2548 = Electric power in Thailand 2005 / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน     2548.  1
 704.   รายงานไฟฟ้าของประเทศไทย 2550 = Electric power in Thailand 2007 / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน     2550.  1
 705.   รายงานไฟฟ้าของประเทศไทย 2551 = Electric power in Thailand 2008 / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน     2551.  1
 706.   การแก้ปัญหาความยากจนที่ยั่งยืนด้วยวิธีการเครดิตยูเนี่ยน / โดย ศุภชัย ศรีศุภอักษร     2547  1
 707.   Easy electronics 1 เรียนรู้จากทฤษฎีและการทดลอง ฉบับรวมอุปกรณ์ครบชุด / ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง     c2555.  1
 708.   Easy electronics 1 เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ง่ายๆ ด้วยทฤษฎีและการทดลอง / ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง     c2555.  1
 709.   กลศาสตร์วิศวกรรม ภาคสถิตยศาสตร์ = Engineering mechanics statics / ก่อเกียรติ บุญชูกุศล, เมธี หมั่นทำการ.     2532.  1
 710.   ทำทุกอย่างได้ไม่ธรรมดาด้วยของในบ้าน / [บรรณาธิการเล่ม ชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย, editor, Don Earnest]     2548.  1
 711.   E-marketing การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ / อิทธิวัฒน์ รัตนพองบู่ เขียน ; สวรรณ์ ถิระภัทรา บรรณาธิการ     2555.  1
 712.   อ่านใจคน 9 นิสัยในพริบตา!! = The Enneagram of personality / อวี่จิ้ง เรียบเรียง ; ผู้แปล กวินทร์เชิญกิตติภาส     2566  0
 713.   สัมฤทธิผลของงานบำรุงรักษา / สุพัฒน์ เซียศิริวัฒนา, วัฒนา เยงกูล และ เกรียงไกร ดำรงรัตน์.     2549.  1
 714.   พูดอังกฤษชิลล์ๆ ในชีวิตประจำวัน = English in everday life / เอลลี่ โอ, ทาเซีย คิม และ ปิยะดา น้อยผา ผู้แปล     2558.  1
 715.   เครื่องยนต์สันดาปภายใน / วิลลาร์ด ดับบิวส์ พูลคาเบ็ก ; แปลและเรียบเรียง เจษฎา ตัณฑเศรษฐี     2546  4
 716.   ศัพท์สำคัญและประโยคการสนทนาพื้นฐาน อังกฤษ ญี่ปุ่น ไทย / พุทธชวินท์ ประเวศวิชญ์ บรรณาธิการ     2556.  1
 717.   EGAT Electricity Generating Authority of Thailand การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย./ จัดทำโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.     2546  1
 718.   หลักชีววิทยา 2 = Essentials of biology / เขียน Sylvia S. Mader ; แปลและเรียบเรียง อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร ... [และคนอื่น ๆ]     2557.  1
 719.   สารานุกรมทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ฉบับทดลองใช้) / ยุพา วงศ์ไชย, ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล บรรณาธิการ     2542.  1
 720.   อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม = Electronics for industrial electricians / Stephen L. Herman ; [แปล] เรียบเรียงโดย ภัทรียา กิตติเดชาชาญ     2542.  1
 721.   พอลิเมอร์ชีวภาพและวัสดุเชิงประกอบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม = Eco-friendly Bi polymers & composites / พรนภา เกษมศิริ     2565.  1
 722.   วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า = Engineering circuit analysis / William H. Hayt, Jr., Jack E. Kemmerly, Steven M. Durbin ; แปลและเรียบเรียงโดย เดชวุฒิ ขาวปริสุทธิ์     2551.  1
 723.   สร้างตารางงานและบริหารข้อมูลด้วย Excel 2013 ฉบับสมบูรณ์ / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร และ อัมรินทร์ เพ็ชรกุล     2560.  1
 724.   มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน (พ.ศ. 2557) = Electrical safety in the workplace (2014)/ โดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า     2557.  1
 725.   EMC 2 : มาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์-มาตรฐานและการทดสอบ / ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ, ไกรสร อัญชลีวรพันธุ์     2549.  1
 726.   กลศาสตร์วิศวกรรมภาคสถิตศาสตร์ = Engineering mechanics statics / R.C. Hibbeler ; บุรฉัตร ฉัตรวีระ, วิศิษฎ์ เดชพันธ์ แปลและเรียบเรียง.     2541.  1
 727.   EMC 1 : มาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์-มาตรฐานและการทดสอบ / ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ และไกรสร อัญชลีวรพันธุ์     2549.  1
 728.   เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว = (Embedded technology) / โดย Japan system house association (JASA) ; บรรณาธิการแปลและเรียบเรียงโดย ธนารักษ์ ธีระมั่นคง.     2549.  1
 729.   แบบฝึกหัดเขียนแบบวิศวกรรม 1 / Giesecke, Frederick E ... [และคนอื่น ๆ] ; วิชาญ คงเกียรติไพบูลย์ ... [และคนอื่น ๆ] [แปล] เรียบเรียง.     2545  1
 730.   วัสดุผสมซีเมนต์และคอนกรีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม = Eco-efficient cement and concrete composite / ปริญญา จินดาประเสริฐ และ วันชัย สะตะ     2560.  1
 731.   อินทรีต้องบินสูง : 7 กลวิธีเรียบง่ายเพื่อใช้ชีวิตด้วยความแน่ใจอย่างยิ่ง / แบรรี่ ซิสไคน์ด์ เขียน ; อานันท์ ชินบุตร แปล     2548.  1
 732.   อีเลิร์นนิ่งคอร์สแวร์ : แนวคิดสู่การปฏิบัติสำหรับการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งในทุกระดับ / จินตวีร์ (มั่นสกุล) คล้ายสังข์     2555.  1

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |