สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 591 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 551.   ประชากรและสังคม 2554 : จุดเปลี่ยนประชากร จุดเปลี่ยนสังคมไทย / สุรีย์พร พันพึ่ง, มาลี สันภูวรรณ์ บรรณาธิการ     2554.  1
 552.   การฝึกเหตุผลเชิงจริยธรรม : ทฤษฎีและการปฏิบัติ = Teaching moral reasoning : theory and practice / Jack Braeden Arbuthnot, David Faust เขียน ; สุดใจ บุญอารีย์ แปล     2541.  1
 553.   เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาไทย หน่วยที่ 1 - 8 = Thai reading /มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์     2560.  1
 554.   คู่มือการอัปเกรดและบำรุงรักษา PC ฉบับสมบูรณ์ = The complete PC Upgrade and maintenance guide / ของ Mark Minasi ; [แปล] เรียบเรียงโดย กฤษฎา สิงหวงศ์     2538.  1
 555.   เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาไทย หน่วยที่ 9 - 15 = Thai reading / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์     2560.  1
 556.   คุณสมบัติสำคัญ 17 ประการของบุคคลที่พึงปรารถนา / โดย จอห์น ซี. แมกซ์เวลล์ ; วีระ สถิตย์ถาวร, แปลและเรียบเรียง     2547  1
 557.   คัมภีร์การลงทุนแบบเน้นคุณค่า / Benjamin Graham, Jason Zweig ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม ; พรชัย รัตนนนทชัยสุข แปลและเรียบเรียง     2553.  1
 558.   แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการอ่านภาษาไทย หน่วยที่ 1 - 15 = Thai reading /มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์     2560.  1
 559.   คู่มือพัฒนาระบบคุณภาพสู่มาตรฐาน ISO 9002 ฉบับล่าสุด = The quality system development handbook with ISO 9002 / P.S. Wilton ; [แปลโดย] ; วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์     2541.  1
 560.   ประวัติศาสตร์ไทย ฉบับสังเขป / David K. Wyatt ; กาญจนี ละอองศรี บรรณาธิการ ; คณะผู้แปล ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ... [และคนอื่นๆ]     2556.  1
 561.   ครบเครื่องเรื่องงานออฟฟิศด้วย 3 โปรแกรมดัง : Top Microsoft Office 2010 Excel Powerpoint Access / โดย นัตติมา กวนพา ; วัฒนา ส่งสิงห์ บรรณาธิการ     2553.  1
 562.   ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์แคลคูลัส = Theory and problems of differential and integral calculus / Frank Ayres, Jr., Elliott Mendelson ; แปลและเรียบเรียงโดย วัลลภ เฉลิมสุวิวัฒนาการ.     2537.  1
 563.   วรรณกรรมสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ฉบับแปล = Thai literary works of the Thonburi and Rattanakosin periods translated version / [บรรณาธิการ คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ]     2543.  1
 564.   ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ ตอนที่ 2 หอคอยคู่พิฆาต = The Lord of the rings the the two towers / เจ.อาร์.อาร์ โทลคีน เรื่องและภาพประกอบ ; วัลลี ชื่นยง แปล     2557.  1
 565.   คู่มืองานวิศวกรรมไฟฟ้า = Tabellenbuch elektrotechnik / ผู้แปลและเรียบเรียง บรรเลง ศรนิล, วิบูลย์ ชื่นแขก และนิสัย เฟื่องเวโรจน์สกุล     2551.  1
 566.   กรณีศึกษา Best Practices : TQA Winner 2003 บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด (Thai Paper Company Limited - TPC) / สำนักเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ     2548  1
 567.   รายงานพลังงานของประเทศไทย 2548 = Thailand energy situation 2005 / กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม     2548.  1
 568.   รายงานพลังงานของประเทศไทย 2549 = Thailand energy situation 2006 / กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม     2549.  1
 569.   รายงานพลังงานของประเทศไทย 2550 = Thailand energy situation 2007 / กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม     2550.  1
 570.   รายงานพลังงานของประเทศไทย 2551 = Thailand energy situation 2008 / กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม     2551.  1
 571.   ประวัติอินเทอร์เน็ตไทย = The history of the Internet in Thailand / โดย สิรินทร์ ปาลศรี, สตีเวน จี. ฮิวเตอร์ และ ซิต้า เวนเซล ; แปลโดย สิรินทร์ ปาลศรี.     2542.  1
 572.   TQM Living handbook : ภาคสาม คู่มือตรวจวินิจฉัยคุณภาพของระบบบริหารบันไดก้าวแรกสู่บริษัทชั้นนำระดับโลก / วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล     2542  1
 573.   The Document of the 2nd International b Buddhist Research Seminar Busshism : Truthful Knoledge and Quality of Life organized by The buddhist Research Institute, MCU Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Autthaya 8th-10th January, 2553/2010 / by The buddhist Research Institute, MCU Mahachulalongkornrajavidyalaya University     2010.  1
 574.   ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ ตอนที่ 1 มหันตภัยแห่งแหวน = The Lord of the rings The fellowship of the ring / เจ.อาร์.อาร์ โทลคีน เรื่องและภาพประกอบ ; วัลลี ชื่นยง แปล     2557.  1
 575.   เคล็ดลับการดูแลและการใช้งานเครื่องพิมพ์เลเซอร์ = The underground guide to laser printers / ของ Walter Vose Jeffries ; [แปล] เรียบเรียงโดย สิทธิพงศ์ จันทร์แสงอรุณ.     2538.  1
 576.   ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ ตอนที่ 3 กษัตริย์คืนบัลลังก์ = The Lord of the rings the return of the king / เจ.อาร์.อาร์ โทลคีน เรื่องและภาพประกอบ ; วัลลี ชื่นยง แปล     2557.  1
 577.   Zero loss ด้วย TPM ฉบับเข้าใจง่าย / ผู้เขียนและบรรณาธิการ : Kinjiro Nakano ; แปลและเรียบเรียง มังกร โรจน์ประภากร ; คณะผู้เขียน Society of TPM Research (TPM Tokoton Kenkyu Kai)     2552.  1
 578.   50 วิธีแก้ปัญหา & การตัดสินใจอย่างฉลาด! / ผู้เขียน Mikael Krogerus & Roman Tschappeler ; ผู้แปล คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม ; ผู้เรียบเรียง วีรวุธ มาฆะศิรานนท์     2557.  1
 579.   เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ / สำนักเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ     2548.  1
 580.   เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ ปี 2550 / สำนักเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ     2550.  1
 581.   TQM living handbook วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล, ผดุงศักดิ์ ทวิชัยยุทธ     2543.  5
 582.   พจนานุกรมฟิสิกส์ / Corinne Stockley, Chris Oxiade และ Jane Wertheim เขียน ; โกศัลย์ และ สุวรรณ คูสำราญ แปล ; Kirsteen Rogers บรรณาธิการ ; [ฉัตรชัย ศรีนิติวรวงศ์ บรรณาธิการต้นฉบับ]     2554.  1
 583.   ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์การออกแบบเครื่องจักรกล / Allen S. Hall, Alfred R. Holowenko, Herman G. Laughlin ; แปลและเรียบเรียงโดย กรรมมันต์ ชูประเสริฐ, อนันต์ อกนิษฐาชาติ, ทวี งามวิไลกร.     2539.  1
 584.   วารสารห้องสมุดฉบับพิเศษ กรกฎาคม-ธันวาคม 2550 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 และประชุมวิชาการ เรื่อง การรู้สารสนเทศของปวงชน : เรียนรู้เพื่อสังคมเศรษฐกิจพอเพียง     2550  1
 585.   TPM สำหรับโรงงานแบบลีน : แนวคิดวิธีการและแบบฟอร์มที่จะช่วยสร้างนวัตกรรมใน TPM เพื่อการบริหารเครื่องจักร / [Ken'ichi Sekine และ Keisuke Arai เขียน ; แปลจากฉบับภาษาอังกฤษ ธานี อ่วมอ้อ]     2553.  1
 586.   TRID กับการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 2008-2010 / จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ     2554.  1
 587.   โปรแกรมเสริมสำหรับระบบจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมอีเลิร์นนิงแบบผสมผสานศาสตร์การสอน : ทฤษฏีสู่การปฏิบัติ / จินตวีร์ คล้ายสังข์, ประกอบ กรณีกิจ     2560.  1
 588.   รายงานการวิจัยเรื่องมาตรฐานการบัญชีไทยตามทัศนะของผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และอาจารย์ผู้สอนวิชาทางการบัญชี = Thai Accounting Standards in the View of Accountants Auditors and Accounting Instructors / โดย ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ และนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ     2554.  1
 589.   รายงานผลการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 1 = The proceeding of the First National Conference on Information Technology (NCIT2006) : ห้วข้อเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาประเทศ ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 กรุงเทพมหานคร / บรรณาธิการ วิเชียร ชุติมาสกุล     2549.  1
 590.   รายงานการวิจัยบทบาทแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อภาวะจิตลักษระของบุคลากรในองค์การที่บริหารจัดการโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง = The effectof the sufficiency economy on the psychological trait of the employee in the sufficiency economy management organization / โดย ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์...[และคนอื่นๆ]     2552.  1
 591.   มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย : ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา / คณะอนกรรมการมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า     2561.  1

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |