Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 4 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   Practical PDCA : แก้ปัญหาและปรับปรุงงานเพื่อความสำเร็จ / ศุภชัย อาชีวระงับโรค     2547.  1
 2.   การบำรุงรักษาด้วยตนเอง = Autonomous maintenance / ผู้เขียน ธานี อ่วมอ้อ ; บรรณาธิการ นพเก้า ศิริพลไพบูลย์, สุกัญญา ติรวุฒิพร.     2547.  1
 3.   การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม = Total productive maintenance: TPM / ธานี อ่วมอ้อ ;[บรรณาธิการ นพเก้า ศิริพลไพบูลย์, สุกัญญา ติรวุฒิพร, วรนุช เพิ่มปิยพฤฒิ]     2546.  1
 4.   Visual control : พลังการสื่อสาร เพิ่มประสิทธิภาพองค์การ / ผู้เขียน กฤชชัย อนรรฆมณี, เชษฐพงศ์ สินธารา ; บรรณาธิการ นพเก้า ศิริพลไพบูลย์, สุกัญญา ติรวุฒิพร.     2546.  1

1 ... 1
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |