สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 21 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   ปกไม่ปิด / โดย วิจิตติพร อภิบาลภูวนารถ.     2548.  1
 2.   ตัวเลขต้องรู้ของเมืองไทย : บรรพ 4 2548-2549 / บริษัท อัลฟา รีเสิร์ช จำกัด     2549  1
 3.   โดเรมอนสอนวิทยาศาสตร์ เสียง แสง แรง ไฟฟ้า / นวรัตน์ อัศดรพิพัฒน์กุล, แปล     2549.  1
 4.   กำลังรับแรงดึงและแรงเฉือนของสมอยึดสำหรับระบบกำแพงคอนกรีตมวลเบา / พชรกฤช ช่อประดับ     2556.  1
 5.   สถานการณ์แรงงานสูงอายุของประเทศไทย / สำนักงานพัฒนามาตรฐานแรงงาน กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ     2550.  1
 6.   กลศาสตร์วัสดุสำหรับอุตสาหกรรม น้ำมัน ก๊าซ และปิโตรคอล = Mechanic of materials for Oil, Gas and Petrochemical industry / โชคชัย สิงหธรรม     2562.  1
 7.   รายงานการสำรวจความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน ปี 2549 / กองวิจัยการตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน     2550.  1
 8.   สภาพการทำงานและปัญหาในงานบางช่วงเวลา = Part-time work : working conditions and problems / กุศล สุนทรธาดา, ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต     2548.  1
 9.   รายงานฉบับสมบูรณ์ความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน / โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์.     [25-?]  1
 10.   สถิติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2553 = Year book of labour protection and welfare statistics 2010 / กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน     2554.  1
 11.   สถิติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2554 = Year book of labour protection and welfare statistics 2011 / กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน     2555.  1
 12.   สถิติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2555 = Year book of labour protection and welfare statistics 2009 / กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน     2553.  2
 13.   สถิติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2555 = Year book of labour protection and welfare statistics 2012 / กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน     2556.  2
 14.   รายงานผลการวิเคราะห์ ค่าจ้าง รายได้ และชั่วโมงทำงาน ปี 2544 / กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม     2547.  1
 15.   รายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ-แรงงาน ไตรมาส 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2549 / สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน     2549.  1
 16.   รายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ-แรงงาน ไตรมาส 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2550 / สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน     2551.  1
 17.   การเรียนรู้และการปรับตัวเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานสตรีที่รับผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายไปทำที่บ้าน / สมบุญ ยมนา, กัลยา ไทยวงษ์, สมคิดผลนิล     2552.  1
 18.   สถิติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2547 = Year book of labour protection and welfare statistics 2004 / เผยแพร่โดย : กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน     2548  1
 19.   สถิติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2548 = Year book of labour protection and welfare statistics 2005 / เผยแพร่โดย : กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน     2549  1
 20.   สถิติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2550 = Year book of labour protection and welfare statistics 2007 / เผยแพร่โดย : กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน     2551  1
 21.   รายงานการศึกษาการใช้แรงงานเด็กในประเทศไทย./ กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ; ผู้จัดทำรายงาน วิภาวี ศรีเพียร ... [และคนอื่นๆ]     2548.  1

1 ... 1
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |