Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 5 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   การศึกษาสภาพความรู้ความเข้าใจและวิธีพัฒนาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของผู้เรียน / [ผู้เขียนรายงาน สุดาวรรณ เครือพานิช]     2544.  1
 2.   ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน = Research in curriculum and instruction / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์     2540.  2
 3.   ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน = Research in curriculum and instruction / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์     2536.  2
 4.   รายงานการวิจัยโครงการวิจัยทดลองกระบวนการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาแบบอิงมาตรฐาน (ระยะที่ 1) / [ผู้รับผิดชอบโครงการ ชลลดา จิตติวัฒนพงศ์ ... และคนอื่น ๆ]     2548.  1
 5.   รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับแนวโน้มการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / [ผู้รับผิดชอบโครงการ พันธณีย์ วิหคโต ... และคนอื่น ๆ]     2548.  1

1 ... 1
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |