สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 12 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   การวิจัยของครู = Action research / โดย อุทุมพร จามรมาน     [25-?].  1
 2.   การวิจัยเบื้องต้นทางการศึกษา / ชิดชนก เชิงเชาว์     2535.  1
 3.   แบบแผนและเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา / ทิศนา แขมมณี, สร้อยสน สกลรักษ์ (บรรณาธิการ)     2540.  1
 4.   การศึกษาศักยภาพของเด็กไทยระยะที่ 1 (พ.ศ. 2540) / โดย กลุ่มวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ ; [ผู้เขียนรายงาน พันธณีย์ วิหคโต]     2540.  1
 5.   คู่มือแหล่งวิจัยทางการศึกษา = Education resource book / [บรรณาธิการ ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์ ; ผู้รวบรวม เอ็นดู ศิริเจียมรัตน์...[และคนอื่นๆ]     [254-]  1
 6.   เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา หน่วยที่ 1 - 8 = Statistics, Research and evaluation in education / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     2562.  1
 7.   เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา หน่วยที่ 9 - 15 = Statistics, Research and evaluation in education / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     2562.  1
 8.   ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน = Research in curriculum and instruction / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์     2540.  2
 9.   ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน = Research in curriculum and instruction / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์     2536.  2
 10.   รายงานการวิจัยโครงการวิจัยทดลองกระบวนการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาแบบอิงมาตรฐาน (ระยะที่ 1) / [ผู้รับผิดชอบโครงการ ชลลดา จิตติวัฒนพงศ์ ... และคนอื่น ๆ]     2548.  1
 11.   Program brochure and abstract of National Research Conference 2014 วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 อาคารดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต / จัดทำโดย คณะกรรมการจัดทำ Proceeding of National Research Conference 2014 มหาวิทยาลัยรังสิต     2557.  1
 12.   รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานใน โรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 1 / [ผู้รับผิดชอบโครงการ สมรัชนีกร อ่องเอิบ ... และคนอื่น ๆ, ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์และออกแบบแนวทางการวิจัย สมรัชนีกร อ่องเอิบ, สำเนา เนื้อทอง]     2555.  1

1 ... 1
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |