Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 24 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   การจัดการคุณภาพ / ปรียาวดี ผลเอนก     2556.  2
 2.   การจัดการคุณภาพ / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ.     2547.  2
 3.   คู่มืออธิบายข้อกำหนด ISO 9001 / โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ.     2540.  1
 4.   QCC การควบคุมคุณภาพในโรงเรียน / เอกชัย กี่สุขพันธ์     2528.  1
 5.   การบริหารคุณภาพยุคโลกาภิวัฒน์ / พูลพร แสงบางปลา.     2539.  1
 6.   การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต / คำนาย อภิปรัชญาสกุล     2559.  1
 7.   การพัฒนางานด้วยระบบบริหารคุณภาพและเพิ่มผลผลิต / บรรจง จันทมาศ.     2549.  2
 8.   การพัฒนางานด้วยระบบบริหารคุณภาพและเพิ่มผลผลิต / บรรจง จันทมาศ.     2547.  2
 9.   GMP ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย / โดย สุวิมล กีรติพิบูล     2547.  1
 10.   TQA ถึงเส้นชัยก่อนใคร เล่ม 2 / แผนกประมวญความรู้ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ     2548.  1
 11.   การบริหารกลยุทธ์และผลสัมฤทธิ์ขององค์กรด้วยวิธี Balanced scoredcard / สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล     2548.  1
 12.   ปฏิบัติการ ISO/TS 16949 : 2002 มุ่งสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ / อนุวัตร หอมรสสุคนธ์, เสมอจิตร หอมรสสุคนธ์     2550.  1
 13.   การใช้สถิติเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ = The use of statistics for process improvement / โดย ทรงเกียรติ วิสุทธิพิทักษ์กุล     2545.  1
 14.   คู่มือหลักสูตร ชุดโปรแกรม 4 5 ส ทบทวนและติดตามการให้คำแนะนำปรึกษา / ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันยานยนต์     2545.  1
 15.   QS 9000 กับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ / ผู้เขียน พูลพร แสงบางปลา ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ พูลพร แสงบางปลา.     2539.  1
 16.   คู่มือพัฒนาระบบคุณภาพสู่มาตรฐาน ISO 9002 ฉบับล่าสุด = The quality system development handbook with ISO 9002 / P.S. Wilton ; [แปลโดย] ; วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์     2541.  1
 17.   การควบคุมจุลินทรีย์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร = Shokuhin Koujyo no biseibutsu seigyo / ของ Inoue Fujio ; เรียบเรียงโดย [แปล] สุวิมล กีรติพิบูล     2545.  1
 18.   มาตรการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร / ของ Inoue Fujio ; เรียบเรียงโดย สุวิมล กีรติพิบูล     2545.  1
 19.   การทดสอบแบบไม่ทำลาย = Non destructive testing / ผู้เขียน ฟูจิอิ ซาโตะ ; คณะผู้แปลและเรียบเรียง ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ... [และคนอื่น ๆ]     2543.  1
 20.   Management by quality (MBQ) / ของ ฮิโตชิ คูเมะ ; แปลโดย กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, ปรีชา ลีลานุกรม, [แปล] เรียบเรียงโดย กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ     2540.  1
 21.   การแก้ไขปัญหาด้วย QC story ยุคใหม่ : Theme achievement = แปลจาหนังสือ Kadai tassei jissen manyuaru / ผู้เขียน : Akio Izawa ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ Kadai Tassei ; ผู้แปล : ศศิอร วัฒนพาหุ     2548.  1
 22.   TQM living handbook วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล, ผดุงศักดิ์ ทวิชัยยุทธ     2543.  5
 23.   ISO 14000 : มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและกฎหมายสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับผู้บริหาร / ผู้เขียน: ปราณี พันธุมสินชัย ; บรรณาธิการ: พูลพร แสงบางปลา.     2541.  1
 24.   รายงานการประชุมทางวิชาการประจำปี 2547 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง มหาวิทยาลัยกับการก้าวเข้าสู่ World Class Universityรายงาน/ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     2547.  1

1 ... 1
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |