Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 45 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   การจัดการคุณภาพ / ปรียาวดี ผลเอนก     2556.  2
 2.   กลเม็ดเคล็ดลับการตรวจประเมิน / ไอ-อัพ     2552.  1
 3.   การจัดการคุณภาพ / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ.     2547.  2
 4.   ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 : 2000 / โดย บรรจง จันทมาศ.     2544.  1
 5.   ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 / โดย บรรจง จันทมาศ.     2541.  1
 6.   Amazing 5S / นันทกา อดิเรกสมบัติ และ กมลทิพย์ สินอ่ำ     2541.  1
 7.   คู่มืออธิบายข้อกำหนด ISO 9001 / โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ.     2540.  1
 8.   QCC การควบคุมคุณภาพในโรงเรียน / เอกชัย กี่สุขพันธ์     2528.  1
 9.   การบริหารคุณภาพยุคโลกาภิวัฒน์ / พูลพร แสงบางปลา.     2539.  1
 10.   คู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย / อรทัย ชวาลภาฤทธิ์.     2545.  1
 11.   การควบคุมคุณภาพสำหรับวิศวกร / พิศุทธิ์ พงศ์ชัยฤกษ์     2558.  1
 12.   ISO 14000 : มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม / โดย สุเทพ ธีรศาสตร์.     2541.  1
 13.   การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ / เขียนและจัดทำโดย กาญจนา กาญจนสุนทร     2559.  1
 14.   การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต / คำนาย อภิปรัชญาสกุล     2559.  1
 15.   การพัฒนางานด้วยระบบบริหารคุณภาพและเพิ่มผลผลิต / บรรจง จันทมาศ.     2549.  2
 16.   การพัฒนางานด้วยระบบบริหารคุณภาพและเพิ่มผลผลิต / บรรจง จันทมาศ.     2547.  2
 17.   การจัดการคุณภาพ ISO 17025 & GLP สำหรับห้องปฏิบัติการเคมี / อภิชาติ อิ่มยิ้ม     2559.  1
 18.   GMP ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย / โดย สุวิมล กีรติพิบูล     2547.  1
 19.   TQA ถึงเส้นชัยก่อนใคร เล่ม 2 / แผนกประมวญความรู้ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ     2548.  1
 20.   คู่มือการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 : ฉบับการ์ตูน / โดย ปรัชญา ยศวัฒนานนท์     [254-?].  1
 21.   การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติและวิศวกรรม = Statistical and engineering quality control / สายชล สินสมบูรณ์ทอง     2554.  1
 22.   ทำ 5ส อย่างมีชีวิตชีวา = 5S Wo Yatte shakki ! to shinasai / โดย JIT Management Laboratory Co., LTD ; แปลโดย มังกร โรจน์ประภากร.     2549.  1
 23.   ก้าวสู่สากลด้วย QS-9000 / เทวินทร์ สิริโชคชัยกุล: ผู้เขียน ; พูลพร แสงบางปลา: บรรณาธิการ.     2540.  1
 24.   การบริหารกลยุทธ์และผลสัมฤทธิ์ขององค์กรด้วยวิธี Balanced scoredcard / สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล     2548.  1
 25.   ปฏิบัติการ ISO/TS 16949 : 2002 มุ่งสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ / อนุวัตร หอมรสสุคนธ์, เสมอจิตร หอมรสสุคนธ์     2550.  1
 26.   การใช้สถิติเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ = The use of statistics for process improvement / โดย ทรงเกียรติ วิสุทธิพิทักษ์กุล     2545.  1
 27.   TQA ถึงเส้นชัยก่อนใคร / สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ     2547.  1
 28.   คู่มือหลักสูตร ชุดโปรแกรม 4 5 ส ทบทวนและติดตามการให้คำแนะนำปรึกษา / ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันยานยนต์     2545.  1
 29.   TQA ถึงเส้นชัยก่อนใคร 1 / สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ     2548.  1
 30.   TQA ถึงเส้นชัยก่อนใคร 2 / สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ     2548.  1
 31.   QS 9000 กับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ / ผู้เขียน พูลพร แสงบางปลา ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ พูลพร แสงบางปลา.     2539.  1
 32.   Cost of quality ลดต้นทุน ไม่ลดคุณภาพ / กำพล กิจชระภูมิ, สุชาติ ยุวรี ; [บรรณาธิการ นพเก้า ศิริพลไพบูลย์, นฤมล วรรณา]     2546.  1
 33.   ข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ฉบับสมบูรณ์ / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ; วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, แปล     2544.  1
 34.   คู่มือพัฒนาระบบคุณภาพสู่มาตรฐาน ISO 9002 ฉบับล่าสุด = The quality system development handbook with ISO 9002 / P.S. Wilton ; [แปลโดย] ; วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์     2541.  1
 35.   การจัดการงานบำรุงรักษาด้วย Reliability = Reliability based maintenance management / วัฒนา เชียงกูล, เกรียงไกร ดำรงรัตน์ และ ดลดิษฐ์ เมืองแมน     2553.  1
 36.   การควบคุมจุลินทรีย์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร = Shokuhin Koujyo no biseibutsu seigyo / ของ Inoue Fujio ; เรียบเรียงโดย [แปล] สุวิมล กีรติพิบูล     2545.  1
 37.   มาตรการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร / ของ Inoue Fujio ; เรียบเรียงโดย สุวิมล กีรติพิบูล     2545.  1
 38.   การทดสอบแบบไม่ทำลาย = Non destructive testing / ผู้เขียน ฟูจิอิ ซาโตะ ; คณะผู้แปลและเรียบเรียง ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ... [และคนอื่น ๆ]     2543.  1
 39.   Management by quality (MBQ) / ของ ฮิโตชิ คูเมะ ; แปลโดย กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, ปรีชา ลีลานุกรม, [แปล] เรียบเรียงโดย กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ     2540.  1
 40.   อภิธานศัพท์ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 : 2000 : ตามมาตรฐาน ISO 9000:2000/ (ISO 9000:2000-OMS vocabulary) / เขียนโดย วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ และผกามาส สินธุวณิชเศรษฐ์.     2544.  1
 41.   การแก้ไขปัญหาด้วย QC story ยุคใหม่ : Theme achievement = แปลจาหนังสือ Kadai tassei jissen manyuaru / ผู้เขียน : Akio Izawa ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ Kadai Tassei ; ผู้แปล : ศศิอร วัฒนพาหุ     2548.  1
 42.   TQM living handbook วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล, ผดุงศักดิ์ ทวิชัยยุทธ     2543.  5
 43.   ผลการศึกษาปัญหาความปลอดภัยด้านอาหารและแนวทางการแก้ไขป้องกัน / ศูนย์ศึกษาระบบความปลอดภัยอาหารและโภชนาการ สถาบันคลังสมองของชาติ     [255-?]  1
 44.   ISO 14000 : มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและกฎหมายสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับผู้บริหาร / ผู้เขียน: ปราณี พันธุมสินชัย ; บรรณาธิการ: พูลพร แสงบางปลา.     2541.  1
 45.   รายงานการประชุมทางวิชาการประจำปี 2547 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง มหาวิทยาลัยกับการก้าวเข้าสู่ World Class Universityรายงาน/ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     2547.  1

1 ... 1
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |