สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 22 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   20 ปี บรรณสาร พัฒนาการที่ภาคภูมิ / สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.     2549.  1
 2.   เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาไทย หน่วยที่ 1 - 8 = Thai reading /มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์     2560.  1
 3.   เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาไทย หน่วยที่ 9 - 15 = Thai reading / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์     2560.  1
 4.   เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์ หน่วยที่ 1 - 8 = Human Behavior / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์     2560.  1
 5.   แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการอ่านภาษาไทย หน่วยที่ 1 - 15 = Thai reading /มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์     2560.  1
 6.   เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์ หน่วยที่ 9 - 15 = Human Behavior / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์     2560.  1
 7.   เอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยครอบครัว = Family health : หน่วยที่ 8 - 15 / สาขาวิชาคหกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.     2530.  1
 8.   เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข = Nutrition in health / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.     2532  1
 9.   เอกสารการสอนชุดวิชาอุตสาหกรรมการบริการ หน่วยที่ 1-8 = Hospitality industry / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์     2549.  1
 10.   เอกสารการสอนชุดวิชาอุตสาหกรรมการบริการ หน่วยที่ 9-15 = Hospitality industry / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์     2549.  1
 11.   เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารพัสดุและสำนักงาน = Logistics and office management / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.     2532  1
 12.   เอกสารการสอนชุดวิชาหลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น = General principles of law and economics / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์     2529  1
 13.   เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ = Introduction to research in Information science / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์     2547  1
 14.   เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ หน่วยที่ 1 - 8 = Writing for business communication / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์     2561.  1
 15.   เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ หน่วยที่ 9 - 15 = Writing for business communication / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์     2561.  1
 16.   แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ หน่วยที่ 1 - 15 = Writing for business communication / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์     2559.  1
 17.   เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา หน่วยที่ 1 - 8 = Statistics, Research and evaluation in education / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     2562.  1
 18.   เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา หน่วยที่ 9 - 15 = Statistics, Research and evaluation in education / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     2562.  1
 19.   ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน = Research in curriculum and instruction / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์     2540.  2
 20.   ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน = Research in curriculum and instruction / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์     2536.  2
 21.   เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยที่ 1-7 = Introduction to tourism industry / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.     2548  1
 22.   เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยที่ 8-15 = Introduction to tourism industry / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.     2548  1

1 ... 1
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |